Z wielką radością ogłaszamy wyniki
II Regionalnego Konkursu Plastycznego
„W kłobuckim kościele jest skarbów wiele…”

Do udziału w konkursie wpłynęło ponad 140 prac w czterech kategoriach wiekowych
– w różnych technikach i pomysłowej interpretacji tematu. Komisja konkursowa nie miała łatwego wyboru!

 

Dlatego też pragniemy podziękować wszystkim za udział i wszystkich uczestników wraz z opiekunami zapraszamy na uroczystą galę podsumowującą konkurs, która odbędzie się w piątek (17 maja br.) o godz. 11.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku (ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).

 

A oto laureaci II Regionalnego Konkursu Plastycznego:
„W kłobuckim kościele jest skarbów wiele…”. Edycja 2024: „Ksiądz Jan Długosz – polski kronikarz i… proboszcz w Kłobucku”:

 

Kategoria: uczniowie klas I – IV

I miejsce

Hanna Wacowska

II miejsce

Małgorzata Grembecka

III miejsce

Oliwia Płaneta

wyróżnienie

Iga Gęsiarz

Oliwia Kaczmarzyk

Alicja Kozak

Łucja Małecka

Kamil Rutkowski

Łukasz Szklarski

Kategoria: uczniowie klas V – VIII

I miejsce

Marta Sapis

II miejsce

Oskar Sowula

III miejsce

Natalia Kopacz

wyróżnienie

Błażej Breguła

Julia Dróżdż

Stanisław Krysiński

Olga Leśniak

Monika Szklarska

Magdalena Szklarz

Victoria Zemła

Kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce

Mateusz Mielczarek

II miejsce

Kamil Wilk

III miejsce

Paulina Bartocha

wyróżnienie

Adrianna Brzozowska 

Kinga Grzelak

Kategoria: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż.

I miejsce

Martyna Nowińska

II miejsce

Stefania Czerniakiewicz

III miejsce

Alicja Szczuka

wyróżnienie

Piotr Dragan

Paulina Grzegorczyk

Agata Włodarska

 

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom! 

Do zobaczenia na Gali Finałowej w Miejskim Ośrodku Kultury!

 

WYCIĄG Z REGULAMINU:

 1. Cele konkursu:

 • utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej oraz dziedzictwa kultury religijnej w Kłobucku i regionie
 • szerzenie wiedzy o wielkim polskim kronikarzu ks. Janie Długoszu i zwrócenie uwagi na jego powiązania z Kłobuckiem
 • popularyzacja pamiątek związanych z ks. Janem Długoszem, które zachowały się w kościele św. Marcina w Kłobucku
 • zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo lokalnych dzieł i zabytków sakralnych
 • rozwijanie uczuć, świadomości i więzi religijnych oraz pielęgnowanie tradycji
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży pogłębiania wiary oraz zaangażowania w życie Kościoła poprzez twórczość artystyczną
 • rozwijanie i promocja talentu plastycznego dzieci i młodzieży.

 

2. Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż. z terenu Kłobucka, całego powiatu kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i innych rejonów województwa śląskiego oraz regionów stanowiących terytorium Archidiecezji Częstochowskiej.

Kategorie wiekowe:

uczniowie klas I – IV
uczniowie klas V – VIII
uczniowie szkół ponadpodstawowych
osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż.

 

3. Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie jednej, płaskiej pracy plastycznej o charakterze symbolicznym, ukazującej związek ks. Jana Długosza ze sprawowaniem probostwa w Kłobucku (w latach 1434 – 1449). W pracy mogą być wykorzystane wszelkie odniesienia do architektury kościoła św. Marcina Biskupa w Kłobucku (wygląd współczesny lub dawny), a także do pamiątek związanych z dziejopisem (lub ich elementów), które pozostały w kłobuckim kościele (Załącznik nr 1 do regulaminu). Inspirację do pracy mogą też stanowić dzieła upamiętniające postać ks. J. Długosza w Kłobucku (Załącznik nr 2 do regulaminu)
 • format pracy: A4, A3 (wskazana sztywna kartka, np. blok techniczny, brystol)
 • technika wykonania dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, wycinanka, techniki mieszane, kolaż, z wykorzystaniem tkaniny i haftu – wykluczone materiały sypkie i nadmiernie wypukłe
 • zachowanie zasad dbałości o estetykę pracy i wykonanie jej zgodnie z regulaminem
 • opatrzenie pracy na odwrocie wypełnionym Załącznikiem nr 3 do regulaminu (w nim: Karta informacyjna uczestnika, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 • w przypadku zgłoszeń zbiorowych (szkoła/placówka/instytucja) dodatkowo – wypełniony Załącznik nr 4 do regulaminu.

 

4. Terminy i zasady zgłoszenia do konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu następuje z dniem 4 marca 2024 r.
 • Prace mogą być zgłaszane do konkursu:
  • grupowo (np. poprzez szkołę, dom kultury – wówczas do prac należy dołączyć dodatkowo „Zbiorową kartę zgłoszenia” – zgodną z Załącznikiem nr 4 do regulaminu)
  • przez rodziców/opiekunów
  • indywidualnie przez uczestników konkursu.
 • Prace należy dostarczyć do Parafii pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2024 r. i złożyć w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy lub wysłać pocztą na adres: Katolicka Parafia pw. św. Marcina Biskupa, ul. 3 Maja 52, 42-100 Kłobuck, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

 

5. Ocena prac

 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, zrolowane, złożone – nie wezmą udziału w konkursie
 • Brak wymaganych regulaminem: Oświadczenia, Zgody oraz informacji zawartych w Załącznikach nr 3 i 4 (jeśli dotyczy) dyskwalifikuje pracę
 • Jury konkursowe powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac do pokonkursowej ekspozycji oraz wyłoni Laureatów w poszczególnych kategoriach. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

6. Ogłoszenie wyników i ekspozycja prac

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i facebooku Parafii pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku do 29 kwietnia 2024r.
 • Laureaci konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub mailowo
 • Uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1 w dniu 17 maja 2024r. o godz. 11.00
 • Szkoła/placówka/instytucja/rodzice lub opiekunowie zgłaszający uczestników do konkursu zobowiązani są do zapewnienia im możliwości uczestnictwa i właściwej opieki podczas Gali
 • Prace plastyczne zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane podczas Uroczystej Gali w Miejskim Ośrodku Kultury im. Wł. Sebyły oraz, częściowo, w kościele pw. św. Marcina Biskupa w  Kłobucku.

 

7. Informacje końcowe

 • Organizator nie zwraca kosztów podróży
 • Odbiór prac niezakwalifikowanych do konkursu oraz prac powystawowych może nastąpić w terminie: 8 -15 czerwca 2024 r. Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przejęcia na własność prac nagrodzonych oraz publikowania i przetwarzania dowolnych prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu.

  

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA I JEGO RODZICA/OPIEKUNA ORAZ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ/INSTYTUCJĘ, KTÓRĄ REPREZENTUJĄ.

Patronat honorowy

Patronat medialny

Pamiętasz jak było rok temu? Zapraszamy do obejrzenia broszury pokonkursowej z edycji 2023: