Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy… (2 Tm 2,18).

Zapraszamy do wspólnego przeżywania
Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum
we wspólnocie parafii św. Marcina w Kłobucku…

 

24.03.2024

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową, czyli męki Pańskiej, Kościół wkracza w misterium swojego ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego Pana, który wjeżdżając do Jerozolimy, zapoczątkował objawienie swego majestatu.

Wierni niosą gałązki na znak królewskiego triumfu, jaki odniósł Chrystus po męce na krzyżu. Trzeba, aby w celebracji tego dnia i w przekazywanej o nim katechezie jasno był postrzegany związek między dwoma aspektami paschalnego misterium, w myśl słów Apostoła:

„Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,17).

(CLPB 263)


Msze Święte tego dnia sprawujemy w porządku niedzielnym.

Każdą liturgię rozpoczynamy od poświęcenia palm przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz uroczystego wejścia upamiętniającego wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Główna Msza św. tego dnia z procesją rozpocznie się o godz. 10.15 na placu przed kaplicą pogrzebową.

Po Mszy św. o 10.15 rozstrzygniemy konkurs na palmę wielkanocną.

 

25.03.2024 - 26.03.2024 - 27.03.2024

Wielki Poniedziałek - Wielki Wtorek - Wielka Środa

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.

(Hbr 4, 14-16)


Zachęcamy do trwania na modlitwie w naszym sanktuarium:


Msze Święte o godz. 6.30, 7.00 i 18.00

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od 6.40 do 7.00 oraz od 17.40 do 18.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji od 7.30 do 18.00

 

28.03.2024

Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

Mszą sprawowaną w godzinach wieczornych Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół święte Triduum Paschalne i upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus tej nocy, w którą został wydany, umiłowawszy do końca swoich, będących na świecie, pod postaciami chleba i wina ofiarował Ojcu swoje Ciało i Krew, dał je Apostołom do spożywania oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je składali w ofierze.

Ta Msza święta jest zarówno pamiątką ustanowienia Eucharystii, czyli upamiętnieniem Paschy Pana, w której ofiara nowego Prawa zostaje utrwalona pod osłoną sakramentalnych znaków, jak też pamiątką ustanowienia kapłaństwa, przez które przedłuża się w świecie posłannictwo i ofiara Chrystusa; jest wreszcie przypomnieniem miłości, jaką Pan ukochał nas aż do śmierci.

(CLPB 297)


Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00


Adoracja w Ciemnicy do godz. 21.00.

 

29.03.2024

Wielki Piątek Męki Pańskiej

W tym dniu, w którym „Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7), jawnie spełniło się to, co od dawna było przyobiecane pod osłoną figury kryjącej w sobie misterium: prawdziwy Baranek zastąpił baranka, który Go zapowiadał i jedyna ofiara Jezusa spełniła to, co zapowiadały liczne ofiary krwawe.

Albowiem „dzieła odkupienia ludzi i uwielbienia Boga, które zapowiadały kierowane przez Boga wielkie wydarzenia w życiu ludu Starego Testamentu, dokonał Chrystus Pan, szczególnie przez paschalne misterium swojej błogosławionej męki, zmartwychwstania i chwalebnego wniebowstąpienia; «przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając, przywrócił nam życie». Albowiem z boku Chrystusa umierającego na krzyżu zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła”.

Wpatrując się w krzyż swego Pana i Oblubieńca, Kościół obchodzi swoje narodziny i rozmyśla nad powierzonym sobie posłannictwem, aby na wszystkie narody rozszerzać owoce męki Chrystusa, jakie dzisiaj wspomina, z wdzięcznością za tak niewysłowiony dar.

(CLPB 312)

Adoracja w Ciemnicy od godz. 7.30.
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od 7.30 do 8.00

Droga krzyżowa o godz. 17.15

Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz. 18.00


Po zakończeniu Liturgii ku czci Męki Pańskiej – Gorzkie Żale i adoracja pod przewodnictwem scholi

Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 22.00

30.03.2024

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani (por. 1 P 3, 19), a także modli się i zachowuje post w oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie.

We wspólnotach Kościoła w Polsce odbywa się w Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Należy je poprzedzać odpowiednią katechezą i wspólną adoracją przy Grobie Pańskim.

(CLPB 335-336)

Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7.30

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od 7.30 do 8.00

Poświęcenie pokarmów w terenie od godz. 9.00 (Smugi, Zakrzew, Niwa, Rybno)
Poświęcenie pokarmów w kościele od godz. 10.00 do godz. 15.00 – co pół godziny

30.03.2024 (wieczór i noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę)

Wigilia Paschy Naszego Pana Jezusa Chrystusa

Zgodnie z bardzo dawna tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętnia świętą noc zmartwychwstania Pana, jest jakby "matką wszystkich świętych wigilii". Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia.

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli.

Wigilia paschalna, w którą Żydzi przez całą noc czuwają, oczekując przyjścia Pana mającego ich wybawić z niewoli faraona, była przez nich obchodzona jako doroczna pamiątka. Była ona figurą prawdziwej Paschy Chrystusa, a więc nocy prawdziwego wyzwolenia, w którą "Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani".

Od początku Kościół, zwłaszcza podczas nocy Wigilii, obchodził doroczna Paschę, która jest uroczystością nad uroczystościami. Albowiem Zmartwychwstanie Chrystusa jest umocnieniem naszej wiary i nadziei; przez Chrzest i Bierzmowanie już zostaliśmy wczepieni w paschalne misterium Chrystusa, umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani i wskrzeszeni razem z Nim i z nim też będziemy królować. Wigilia jest również oczekiwaniem na przyjście Pana.

Wigilia tej nocy ma następujący układ: po krótkim obrzędzie światła (jest to pierwsza część Wigilii), Kościół święty rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu i wyraża ufność w słowo i obietnice Boże (część druga, czyli liturgia słowa); następnie wraz ze swymi nowymi członkami, odrodzonymi w chrzcie (część trzecia), zostaje zaproszony do stołu, który Pan przygotował Kościołowi, jako upamiętnienie jego śmierci i zmartwychwstania, w oczekiwaniu na jego przyjście (część czwarta).

(Paschalis Sollemnitatis 77-81)


Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.30

 

Na Wigilię Paschalną zabieramy ze sobą świece.

Po zakończeniu Liturgii Wigilii Paschalnej możliwość modlitwy w kościele do godz. 23.00

31.03.2024

Niedziela Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

(1 Kor 15, 54-57)

Adoracja Chrystusa Zmartwychwstałego od godz. 5.30


Msza Święta Rezurekcyjna z procesją o godz. 6.00

 

Następna Msza św. o godz. 9.00 i dalej w porządku niedzielnym. Również w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę

Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej męki, przez które umierając, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie, jakie niedziela ma w tygodniu, uroczystość Wielkanocy ma w roku liturgicznym.

(CLPB 295)

Chcesz się lepiej przygotować do przeżycia Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum?
Zapraszamy do skorzystania ze specjalnego portalu przygotowanego przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny - gdzie znajdziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje!